PROCÉDIMENT D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

L’usuari haurà de realitzar la inscripció utilitzant el formulari facilitat per La Massa CCV.

El pagament corresponent es podrà realitzar mitjançant el nostre TPV virtual o per transferència bancaria.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

L’usuari té dret a la devolució de l’import íntegre de la inscripció sempre que es compleixin les condicions de la política de cancel·lació. La devolució es realitzarà dins el termini màxim de 30 dies a partir de la data de sol·licitud a través del mateix mètode de pagament utilitzat a la compra.

La Massa CCV retornarà l’import abonat per l’usuari d’acord amb les següents normes:

  • L’import de les activitats organitzades per La Massa es retornarà en la seva totalitat, excepte quan les activitats comportin la incorporació de serveis a l’usuari de tercers: en aquest cas l’import de les bestretes destinades al pagament d’aquests serveis estarà subjecte a les normes de cancel·lació i devolució dels proveïdors d’aquests serveis.
  • En cap cas es retornaran les despeses d’organització i gestió que s’hagin especificat al document d’inscripció.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

Per a ser acceptada, la cancel·lació s’ha d’informar a La Massa CCV a través del correu administració@lamassaccv.org o al compte de correu específic de l’activitat, si n’hi ha, en un termini mínim de 72 hores abans de la realització de l’activitat.

Si es realitza abans d’aquest termini de les 72 hores prèvies a l’activitat La Massa CCV retornarà l’import abonat d’acord amb la POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ.

Passades les 72 hores, la devolució haurà de ser aprovada per la Junta directiva de La Massa que valorarà la seva oportunitat.

Les sol·licituds de cancel·lació rebudes dins les 24 hores immediatament anteriors a la realització de l’activitat no tindran dret a evolució excepte en casos degudament justificats i/o de força major.