Aquest espai vol oferir la màxima informació relacionada amb les activitats i la gestió de l’associació La Massa Centre de Cultura Vilassarenc posant a disposició pública els documents que la defineixen formalment i d’altres de caràcter temporal, així com facilitar el contacte amb les nostres àrees i seccions.

A l’apartat “ens vols dir quelcom?” trobaràs les adreces de correu que et facilitaran fer-nos arribar les teves comunicacions a la persona adequada.

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació davant de tercers. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el vicepresident/a, el tresorer/a i dos vocals. La duració del càrrec és de quatre anys.

(Capítol IV. Article 16.1 dels Estatuts de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc).

La seva composició actual és:

 • President: Jaume Solé Riera
 • Vice-president: Francesc Estorach Calandre
 • Tresorer: Eugeni Garcia Bargó
 • Secretari: Josep Ballester Roselló
 • Vocals: Anna Maria Mas Abril, Anna Vives Vilagut

Reglament de Règim Intern

CAPÍTOL I. DEL CENTRE VILASSARENC EN GENERAL

Article 1.

L’associació La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc, constituïda a l’empara de la legislació vigent, es regirà pels Estatuts vigents de l’associació aprovats en la corresponent Assemblea Extraordinària, pel present Reglament de règim intern i per totes aquelles normes que estableixi la reglamentació que li sigui d’aplicació segons les lleis.

Article 2.

El present Reglament desenvolupa els continguts expressats en els Estatuts de l’associació i en cap cas podrà anar contra la filosofia i l’articulat dels esmentats Estatuts.

Article 3.

El domicili social s’estableix en el carrer Mestra Viladrosa, 56 de Vilassar de Dalt. La Junta Directiva, en el seu cas, podrà adoptar els canvis que estimi oportuns en el domicili de l’associació, donant la corresponent notificació a les autoritats competents i als socis de l’entitat.

Article 4.

En l’exercici de les seves finalitats, establertes a l’article 2 dels Estatuts, el Centre es regirà pels principis de transparència i independència i es gestionarà en base a objectius i pressupost. Les seves activitats es regiran en els de diversitat i qualitat.

Article 5.

La imatge corporativa de l’associació —nom, logotip, carnet pels socis, cartells, targetes de visita, etc.,— és aprovada per l’Assemblea General.

El logotip del Centre sortirà en tota la documentació escrita o gràfica que generi el Centre. La seva utilització per part dels socis haurà de comptar amb el vist-i-plau escrit de la Junta Directiva. Les Seccions de socis formalment establertes hauran d’utilitzar-lo en totes les seves activitats, així com fer esment de la seva condició de Secció. La utilització del logotip per part de tercers (persones o institucions) està condicionada a la seva sol•licitud i aprovació formal per la Junta Directiva del Centre; altrament, es podran prendre les mesures legals adients per utilització indeguda de la imatge del Centre.

Article 6.

La documentació formal i informal del centre des de la seva formació es guardarà al despatx que té en el teatre, custodiada pel secretari/ària. Tota la documentació haurà d’estar inventariada i classificada. La nova informació produida en format digital es dipositarà en un repositori digital extern on poguer fer enllaços per a la seva consulta a distància. Les persones associades podran accedir-hi, incloses les actes de la Junta Directiva, si es demana per escrit al secretari/ària. La petició s’haurà de resoldre en un termini màxim de quinze dies o termini fins a la propera reunió ordinària de la Junta Directiva.

El fons històric del Centre podrà ser susceptible de ser cedit a terceres entitats per a la seva gestió i exposició d’acord amb les condicions que estableixi la Junta Directiva, que hauran de ser confirmades per almenys 1/3 dels socis presents en l’Assemblea extraordinària corresponent.

CAPÍTOL II. DE L’ INGRÉS DE SOCIS I SÒCIES

Article 7.

Podran ingressar en l’associació totes aquelles persones majors d’edat que així ho sol•licitin expressament, omplint l’imprès que es posi a la seva disposició . Aquest imprès podrà ser actualitzat per la Junta Directiva.

En el cas que es vulguin associar persones menors d’edat, la persona que l’autoritzarà i representarà serà el seu pare, mare o tutor/a legal que actuarà d’avalador fins que la persona sòcia menor d’edat assoleixi la majoria d’edat civil establerta.

Article 8.

L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva podrà atorgar el títol de Soci/a d’honor a aquelles persones o institucions que, per llurs mèrits o actes a favor de l’entitat, es facin mereixedores de tal nomenament.

Article 9.

Formes d’associar-se a La Massa:

Soci numerari:

El soci numerari,o de ple dret, és aquella persona que abona la quota anual de l’associació i participa en les seves activitats i opcionalment les de les seves Seccions, col•laborant en la mesura de les seves possibilitats.

Soci col•laborador

És soci col•laboradors la persona física que aporta la seva ajuda realitzant tasques de qualsevol mena sense abonar la quota de soci numerari durant un període màxim d’un any, transcorregut aquest haurà de transformar la seva relació a la de soci numerari.Els socis col•laboradors tenen dret a aparèixer a la relació de socis col•laboradors que La Massa publicarà al seu web.

Soci patrocinador

És soci patrocinador la persona física o jurídica que fa una aportació extraordinaria mínima de 50 euros l’any per tal de contribuir al finançament de la mateixa entitat i de les seves activitats en general. Aquesta aportació s’acordarà mitjançant conveni que n’establirà les estipulacions i durada

Procés d’admissió

 • Per ser soci numerari només caldrà demanar-ho per escrit, aportar l’aval escrit de dos socis de l’entitat i abonar la quota corresponen a l’any en curs.
 • El secretari s’encarregarà de fer el tràmits necessaris per a l’admissió i, un cop acomplerts ,informarà de la seva incorporació a la persona interessada pel mitjà que aquesta hagi comunicat.

Drets i deures

 • Drets:
  • • Aquests socis estaran subjectes als drets previstos a l’article 5 dels Estatuts i podran divulgar públicament que són socis de l’Associació La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.
  • • Els socis tenen dret a ser informats de les activitats relatives a l’associació a través del butlletí informatiu, la pàgina web del Centre o qualsevol altre mitjà que s’escaigui.
 • Deures:
  • o Informar en 15 dies d’antelació mínima del pagament de la següent quota que volen causar baixa de l’associació, sense perjudici que puguin tornar a ser admesos pel procediment corresponent en un futur.

Procediment de baixa

 • El procediment per demanar formalment causar baixa de l’associació implica comunicar-ho via correu electrònic al secretari o al correu electrònic institucional.
 • En cas de no abonar la quota anual i no respondre en 15 dies a l’avís corresponent del tresorer, es considerarà baixa de l’associació. Si durant aquest període de 15 dies , el soci requerit justifica degudament el motiu sobrevingut del no abonament temporal de la quota i s’acorda un procediment extraordinària pel seu pagament ajornat, la persona afectada continuarà sent soci de l’associació sense tornar a passar per un procés d’admissió.

Procediment de canvi de relació amb l’associació

 • En el cas que els socis col·laboradors vulguin esdevenir socis numeraris, hauran de comunicar-ho a la Junta Directiva que resoldrà la petició en un termini màxim de 15 dies.
 • El canvi de relació serà efectiu a partir de la data de renovació de la quota corresponent, no procedint devolució de la part proporcional al temps restant fins a la finalització del període anual abonat.
 • Les dades particulars que l’associació tingui dels seus socis seran custodiades i administrades d’acord amb els procediments legalment establerts.

Article 10.

La sol•licitud d’ingrés haurà de ser tractada a la reunió de la Junta Directiva que haurà de verificar la sol•licitud donant necessàriament un informe positiu o negatiu. En cas de donar un informe negatiu haurà d’especificar les causes i donar un termini de deu dies al sol•licitant per reparar les causes del rebuig del seu ingrés.

Article 11.

Una vegada admès el nou soci/a, el secretari/ària procedirà a donar-lo d’alta al llibre de registre de socis i sòcies de l’associació i a facilitar-li el carnet d’afiliat, en el seu cas. La condició de persona associada de ple dret no serà efectiva fins que no s’hagi fet l’aportació de la quota corresponent a l’any en curs.

Article 12.

Per a la realització de la seva activitats social La Massa, sense perjudici de la contractació de personal laboral o la externalització de les tasques que siguin oportunes, recolza la seva capacitat en les persones sòcies que de manera voluntària presten el seu temps i habilitats i coneixements.

Segons la legislació vigent, s’entén per voluntariat el conjunt d’activitats d’interès general en entitats sense ànim lucratiu dutes a terme per persones físiques, sempre que aquestes no es realitzin en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda.

La llei estableix l’obligació que les entitats hauran de “portar un llibre o registre amb una relació actualitzada dels voluntaris”. La Massa formalitzarà aquesta relació de voluntariat mitjançant el document Compromís de Voluntariat, d’acord amb el que estableix la llei, en el qual ha de constar el contingut mínim següent:

 • Període de vigència del compromís
 • Detall de les activitats i funcions que desenvoluparà la persona voluntaria
 • Persona responsable del projecte en el qual col•laborarà la persona voluntària
 • Els drets i deures que corresponen a la persona voluntaria
 • Causes i formes de finalització d’aquest compromís

Article 13.

Les persones sòcies del Centre tenen els següents:

Drets:

 • Participar i gaudir de les activitats organitzades per La Massa.
 • Formar part de les seves Seccions d’acord amb els requeriments que per a tal determini el Reglament de règim intern de la dita Secció.
 • Fer ús de les instalacions del Centre segons les normes internes de l’entitat establertes a l’efecte, en els seus Estatuts i en el present Reglament de Règim Intern.
 • Expressar lliurement les seves opinions i suggeriments dins l’àmbit de l’entitat, a través dels canals establerts, sempre amb respecte a la resta de persones sòcies.
 • Ser informats, com a mínim un cop al mes, per correu electrònic de l’agenda d’activitats organitzades per La Massa CCV.

Obligacions:

 • Ajustar la seva actuació a les normes internes de l’entitat, recollides en aquest reglament i en els propis de les diferents Seccions del Centre.
 • Estar al dia del pagament de les quotes establertes o que es puguin establir.
 • Col•laborar i implicar-se en les activitats, cadascú segons la seva disponibilitat, i en el que calgui, en interès del bon funcionament del Centre.
 • Respectar, durant la pràctica de les activitats, les normes de seguretat i de respecte, tant envers les instalacions com les altres persones participants, atenent sempre les indicacions que es puguin donar per part dels organitzadors de les mateixes.
 • Col•laborar a establir un clima d’harmonia i cooperació en les activitats que hi participi.

Article 14.

La pèrdua de la condició de membre de l’Entitat es produirà per les causes següents:

 • Per defunció.
 • Per voluntat pròpia comunicada formalment a la Junta Directiva.
 • Per acord de la Junta Directiva del Centre, d’acord amb els criteris i procediments establerts en els seus Estatuts i Reglament Intern com a causes per ser donat de baixa de l’associació.
 • Per incompliment greu o continuat d’allò establert en aquest Reglament.
 • Per impagament de la quota anual de soci.

Article 15.

La participació a les activitats del Centre està subjecta a les normes i recomanacions descrites en aquest reglament i a les establertes als reglaments propis de les diferents Seccions.

En algun cas justificat es podrà arribar a limitar a alguna persona socia la participació, puntual o temporal, en les activitats quan la persona vocal responsable de l’activitat així ho consideri necessari per aconseguir l’assoliment dels objectius del col•lectiu participant, per motius de seguretat, o per exclusió temporal de la seva participació. La persona vocal responsable informarà d’aquesta limitació a la Junta Directiva i a la persona socia afectada prèviament al desenvolupament de l’activitat.

Article 16.

Les persones sòcies gaudiran respecte a les no sòcies d’un termini de preferència per inscriure’s a les activitats organitzades per La Massa. El preu per als no socis de les activitats programades, o pel proveïment de serveis o productes exclusius del Centre i de les seves Seccions, serà el preu de soci més un increment, que es valorarà en funció de les característiques de l’activitat i no podrà ser mai inferior a un 10% del cost total individual, sense perjudici dels increments complementaris que pugui incorporar la Secció organitzadora si fos el cas.

Article 17.

Tots els esdeveniments i activitats socials tindran una persona vocal sòcia que en serà la responsable. Les seves tasques seran:

 • Supervisar el disseny i l’estimació de les necessitats materials i econòmiques de l’esdeveniment i presentar a la Junta Directiva el projecte i el pressupost corresponent per a la seva aprovació.
 • Supervisar l’organització, la difusió i la logística pròpia de la instal•lació i execució de l’esdeveniment, coordinant-se amb els responsables tècnics del mateix.
 • Vetllar per tal que que s’adoptin les mesures de seguretat i de control de riscos que calgui establir en el cas d’esdeveniments socials i/o públics.
 • Vetllar per a que es compleixin les normes establertes per aquest Reglament de règim intern i els complementaris de la Secció organitzadora si n’és el cas.
 • Documentar les incidències que es puguin produir en el decurs de l’activitat.

Article 18.

La Junta Directiva del Centre delega en la persona vocal responsable de l’esdeveniment o en la coordinació de la Secció organitzadora l’autoritat per a que exigeixi que totes les persones participants compleixin les normes generals i específiques que es determinen en aquest reglament i les complementàries específiques de la Secció organitzadora si fos el cas.

Article 19.

Quan un soci o un grup de socis detectin un comportament conflictiu o susceptible d’infringir les normes establertes en aquest Reglament de règim intern:

 1. Adreçarà per escrit el seu advertiment a la Junta Directiva a través del correu electrònic institucional.
 2. El soci o grup de socis que faci aquesta comunicació serà rebut el més aviat possible per la Junta Directiva per tal que aquesta conegui de primera ma el fet.
 3. La Junta Directiva nomenarà el més aviat possible un soci de torn que farà d’instructor del conflicte i presentarà les seves conclusions a la Junta Directiva.
 4. A la propera reunió ordinària la Junta Directiva deliberarà sobre les conclusions de la instrucció i aprovarà la corresponent resolució per acord de un mínim de 2/3 de la seva composició.
 5. La Junta Directiva comunicarà la seva resolució al/s soci/s afectat/s. Aquest acord tindrà efecte immediat. El soci de torn farà un seguiment de l’aplicació de la resolució per tal de proposar a la Junta Directiva si escau modificar-la, perllongar-la o anul•lar-la

La Junta Directiva del Centre autoritza a la persona responsable de cada activitat per advertir directament a aquells socis que no compleixin amb les normes establertes en aquest Reglament de règim intern o que no atenguin les seves indicacions per al millor desenvolupament de l’activitat organitzada. En cas d’incompliment de les seves indicacions o advertiments, la persona responsable de l’activitat pot sol•licitar a la Junta Directiva la instrucció d’un expedient disciplinari d’acord amb el que determinen els Estatuts de l’entitat al seu capítol de règim disciplinari.

Article 20.

Als efectes d’allò esmentat al punt anterior es consideraran:

 • Infraccions lleus: les accions derivades de no atendre les indicacions de la persona Vocal Delegada responsable de l’activitat en quan a preparació, equipament o d’altres elements de necessari compliment per a participar-hi; malmetre lleument el mobiliari o les instal•lacions al llarg de l’activitat; cometre faltes puntuals de respecte als altres participants o a tercers; l’alteració del clima d’harmonia del conjunt dels participants, i totes aquelles conductes que dificultin el gaudi de l’activitat.
 • Infraccions greus: la reiteració repetitiva de les causes anteriors i a més: les accions que interrompin puntualment o dificultin l’execució o el bon decurs de l’esdeveniment de la manera prevista, així com les actituds desafiants, agressives o denigrants envers els altres participants o els organitzadors.
 • Infraccions molt greus: la reiteració repetitiva de totes les causes anteriors i a més: les accions que impedeixin la realització total o parcial de l’esdeveniment; les conductes que posin en risc la seguretat personal del propi executant o d’altres persones; les manifestacions de violència física o verbal; les actuacions discriminatòries, injurioses, d’abús o d’assetjament per raó de gènere, ideologia o creença.

Article 21.

La Junta Directiva presentarà anualment un informe a l’Assemblea Ordinària General sobre les altes i baixes de socis/es produïdes en l’esmenta’t període, el qual haurà de ser ratificat per l’Assemblea.

CAPÍTOL III. DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 22.

La Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea la substitució d’un dels seus membres si aquest falta a vuit reunions consecutives de la mateixa sense justificació. Si l’Assemblea General ho acorda haurà de cobrir aquesta vacant, a proposta de la Junta Directiva, d’acord amb el procediment que estableixen els Estatuts.

Article 23.

La Junta Directiva podrà definir, per necessitats de l’associació, noves o més específiques funcions per a algun dels seus càrrecs.

Article 24.

S’acorda que les claus de les instal•lacions del Centre Vilassarenc seran guardades de la següent manera:

 • a) Clau de la porta principal del teatre: Consorci del teatre o qualsevol altre indret o establiment de fàcil accés que aquest estableixi.
 • b) Clau de la sala polivalent del teatre: Consorci del teatre o qualsevol altre indret o establiment de fàcil accés que aquest estableixi.
 • c) Clau de l’alarma del teatre: Consorci del teatre.
 • d) Clau de la porta de l’escala del carrer: les persones que ostentin els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria, així com els coordinadors de les Seccions.
 • e) Clau de la porta del replà de la planta de llotges del teatre (accés al despatx): les persones que ostentin els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria així com els coordinadors de les Seccions.
 • f) Clau de la porta del despatx: les persones que ostentin els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria.
 • g) Clau del vestíbul de la sala: responsable de la netja, les persones que ostentin els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria així com els coordinadors de les Seccions.
 • h) Clau de la sala: responsable de la neteja, les persones que ostentin els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria així com els coordinadors de les Seccions.
 • i) Clau de la bústia: les persones que ostenten els càrrecs de presidència i secretaria.
 • j) Amb el dipòsit d’un joc de claus complet a qualsevol altre indret o establiment de fàcil accés que estableixi la Junta Directiva es pretén facilitar l’accés a les claus en cas d’emergència, necessitat imprevista o tasques de neteja i manteniment.Si cal delegar temporalment alguna de les claus esmentades discrecionalment a les persones que es cregui necessari, el secretari mantindrà un registre que indentificarà qui disposa de cada clau, amb menció explícita de la data de cesió i en el seu cas de la data de retorn prevista.

Article 25.

Cap membre de la Junta Directiva ni cap familiar directe seu podrà efectuar feines remunerades al Centre o beneficiar-se econòmicament excepte quan de forma extraordinària quedi clarament demostrat que suposa un benefici per a l’entitat. Els càrrecs de la Junta Directiva són a títol honorífic i no perceben cap retribució econòmica. En qualsevol cas, els membres de la Junta Directiva podran rescabalar despeses de dietes i transports derivats de la seva tasca, prèvia presentació de les corresponents factures o resguards.

A la Junta Directiva, i per tal de preservar-ne la seva independència, no hi podran pertànyer càrrecs institucionals en actiu.

Article 26.

Cas d’executar activitats o encàrrecs a proveïdors que excedeixin els 3.000 euros, la Junta Directiva haurà de demanar almenys tres pressupostos per tal de justificar l’elecció feta.

Article 27.

La comunicació ordinària entre els membres de la Junta Directiva es farà preferentment per mitjà de correu electrònic o les plataformes digitals més útils i eficients disponibles en cada moment.

Article 28.

La Junta Directiva treballarà en base a objectius i activitats pressupostades i farà un ordre del dia de les reunions.

Article 29.

La Junta Directiva aplicarà polítiques actives per a garantir la igualtat d’oportunitats i la paritat de gèneres en l’accés a la seva composició i a d’altres càrrecs de caràcter social i en les comisions i vocalies que d’ella en depenguin.

CAPÍTOL IV. DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 30.

Les convocatòries per a totes les Assemblees hauran de ser fixades al tauló d’anuncis de l’entitat, en cas d’haver-n’hi, amb quinze dies d’antelació com a mínim, i dirigides per escrit als domicilis dels associats i a les seves adreces de correu electrònic.

Article 31.

Tota Assemblea començarà per la lectura de l’Acta de l’anterior, en cas que no s’hagi enviat a les persones socies prèviament, i la ratificació dels ingressos i baixes de socis que s’hagin produït des de la darrera assemblea, a fi que puguin exercir els seus drets estatutaris. A continuació s’elegiran dos persones compromissàries, els quals hauran de signar també l’acta que presenti el secretari/a.

Article 32.

L’Assemblea General serà moderada pel President/a o pel soci o sòcia en qui la Junta Directiva delegui, que serà el responsable de l’ordre de la mateixa.

El moderador tindrà les següents funcions:

 • a) Donar el tancament de paraules sol•licitades sobre un tema.
 • b) Sotmetre a votació els punts de l’ordre del dia.
 • c) Posposar la reunió, dividir-la en comissions o donar recessos.
 • d) Interpretar els Estatuts i el present reglament i solucionar tots els dubtes reglamentaris.

Article 33.

L’ordre del dia és realitzat pel president/a, escoltada la Junta Directiva i les peticions dels socis d’acord amb el que preveu l’Article 13 dels Estatuts. L’ordre del dia serà enviat a tots els socis amb una antelació mínima de 15 dies a la celebració de l’Assemblea.

Article 34.

El temps màxim d’exposició durant l’Assemblea serà de cinc minuts, excepte la presentació d’informes per part de la Junta Directiva i aquells temes que es considerin d’interès, a criteri del moderador. En tot cas hi haurà un torn per a les posicions contràries al punt sotmès a discussió.

Article 35.

Durant la celebració de l’Assemblea podran existir qüestions d’ordre que podran ser sol•licitades per aquells assistents amb dret a vot i que tindran prioritat davant del que s’estigui tractant, excepte durant una votació, tret que aquesta qüestió d’ordre es refereixi a la votació en curs.

Les qüestions d’ordre es referiran als següents temes:

 • a) Al funcionament de l’Assemblea o del debat i no al tema que es debat.
 • b) Revisió d’una decisió del moderador.

Article 36.

Les qüestions d’informació són aquelles que s’utilitzen per aclarir, sol•licitar informació puntual o explicar un punt i s’escoltaran a criteri del moderador.

Article 37.

Tots els acords de l’Assemblea General es prenen d’acord amb els quòrums establerts a l’article 14 dels Estatuts. En cas que es produeixi empat després de la tercera votació romandrà el status quo.

CAPÍTOL V. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 38.

Aquest reglament podrà ser reformat per l’Assemblea General en una reunió extraordinària, o en el decurs de la mateixa Assemblea General, amb el vot favorable de la majoria dels assistents.

En plantejar-se la reforma dels Estatuts o del present Reglament, la Junta Directiva procedirà a establir un període d’esmenes al text, les quals haurien de ser enviades a la Secretaria amb una antelació de 15 dies i difoses a tots els socis.

Una vegada reformats els Estatuts o el present reglament, si escau, la Junta Directiva haurà de facilitar als socis els textos reformats.

CAPÍTOL VI. GRUPS DE TREBALL I SECCIONS/h2>

Article 39.

Prevenció de l’assetjament sexual:

Amb l’objectiu de prevenir possibles situacions d’assetjament i abús sexual en el decurs de les activitats socials i esportives, entre responsables, voluntaris, monitors i altres persones socies o alienes a l’entitat, La Massa estableix un protocol de prevenció i actuació al respecte.

Aquest protocol inclourà la descripció dels riscos potencials i el procediment d’actuació davant situacions d’assetjament sexual.Especialment pel que fa a la protecció i abusos a menors.

Les persones voluntàries que siguin responsables d’activitats amb menors d’edat hauràn de disposar del corresponent Certificat del Registre Central de Delinquents Sexuals actualitzat, exceptuant quan en aquestes activitats els menors vagin acompanyats dels sus pares o un familiar responsable major d’edat.

Article 40.

El grups de treball seran establerts per la Junta Directiva per a la realització d’encàrrecs i tasques d’una durada màxima d’un any. La seva composició dependrà de l’objectiu del grup.

Article 41.

S’entén per Secció aquell grup de socis i sòcies que desenvolupen una activitat monotemàtica i de caràcter continuat en el si del Centre, que en cap cas no pot anar en contra dels objectius i interessos del Centre.

Les Seccions han de ser aprovades explícitament per la Junta Directiva a petició d’almenys 10 socis o sòcies del Centre, mitjançant el corresponent imprès (annex II), on hi constaran el nom deles persones components i de la persona responsable de la Secció, els objectius i eventualment les necessitats d’utilització dels espais del Centre previstes.

La Junta Directiva haurà de donar una resposta en el període màxim d’un mes. La creació d’una Secció haurà de ser ratificada en la primera assemblea que es realitzi després de la seva petició.

Cada Secció tindrà un o una responsable, que assistirà, a efectes de coordinació, una vegada a l’any i durant el primer trimestre, a una reunió de la Junta Directiva. La persona responsable d’una Secció haurà de tenir una antiguitat al Centre de com a mínim un any. Serà escollit entre els membres de la Secció per a un període determinat de temps, el qual –per tal d’afavorir la rotació entre els membres de la Secció- pot ser com a màxim de quatre anys seguits. Després d’un període mínim de dos anys de pausa, pot tornar a exercir aquesta tasca.

En el cas que una Secció es quedi sense responsable, la Junta Directiva n’assumirà temporalment aquesta funció, fins a trobar un responsable o, eventualment, decidir la dissolució de la Secció, que també haurà de ser ratificada en Assemblea.

Per tal de seguir de prop les activitats de les Seccions i d’impulsar-ne la coordinació i dinamització, la Junta Directiva podrà convocar les Seccions quan ho cregui convenient. A aquestes reunions hi assistiran les persones en qui la Junta Directiva delegui, el responsable de la Secció i, si aquest ho creu necessari, una persona més de la Secció.

Si bé els membres de la Junta Directiva poden ser responsables de Seccions s’encoratja a què ho siguin d’altres socis i sòcies.

Les activitats de caràcter extern hauran de ser aprovades expressament per la Junta Directiva i en totes elles s’haurà de fer constar el logotip de l’entitat i el nom de la Secció.

Les Seccions informaran semestralment a la Junta Directiva de les activitats realitzades en els sis darrers mesos. Dins de la primera setmana del mes de desembre es presentarà un projecte d’activitats i, eventualment, de pressupost que podrà ser tingut en compte per la Junta Directiva en el pressupost general de l’entitat d’acord amb els recursos generals disponibles.

El mes de febrer de cada any presentaran una breu memòria de la feina de la Secció durant l’any anterior.

Els canvis dels membres i dels responsables seran notificats puntualment a la Junta Directiva.

Sense perjudici del que s’ha dit anteriorment, les Seccions hauran de presentar a la Junta Directiva, i al seu requeriment, la informació que aquesta sol•liciti.

Article 42.

Drets de les Seccions, d’acord amb les disponibilitats generals del Centre:

 • a) Disposar dels espais del centre amb prioritat davant dels socis i sòcies individuals.
 • b) Disposar dels serveis que en cada moment pugui oferir el Centre.
 • c) Excepcionalment, les Seccions podran ser receptores d’aportacions econòmiques externes i finalistes per a activitats puntuals pròpies de la Secció, que hagin estat explícitament autoritzades per la Junta Directiva i de les que aquesta en serà receptora, destinant-les a les finalitats per les que les va demanar la Secció.
 • d) Eventualment i amb la prèvia autorització explícita de la Junta Directiva, les Seccions podran establir per als seus membres, una quota addicional a la del Centre, per a suport de les seves activitats que es cobrarà amb la quota general del Centre.
 • e) D’acord amb els criteris d’aquest Reglament, utilitzar el logotip i el nom del Centre.
 • f) D’acord amb els criteris d’aquest Reglament, rebre el suport de la Junta Directiva.

Article 43.

Deures de les Seccions:

 • a) Proposar el o la responsable.
 • b) Assegurar que els seus membres siguin socis i sòcies de l’entitat.
 • c) Per a un millor funcionament de l’entitat, potenciar la participació dels seus membres en les activitats socials i assembles del Centre.
 • d) Presentar la informació que li sigui requerida per la Junta Directiva.
 • e) Mostrar en totes les seves activitats externes el logotip de l’associació i identificar-se com a Secció de la mateixa.
 • f) Seguir els criteris del present Reglament.
 • g) Les Seccions que generin negoci hauran de pagar un cànon que establirà la Junta Directiva.
 • h) Cada Secció haurà de fer-se càrrec de la neteja dels espais del Centre que utilitzi.

Article 44.

Dissolució de les Seccions:

Si la Secció té menys de 10 membres.

Les Seccions també podran sol•licitar la seva dissolució, de forma raonada, quan ho demanin dues terceres parts del membres que tinguin almenys un any d’antiguitat com a socis del Centre.

La Junta Directiva pot encarregar la continuïtat d’una Secció que en demani la seva dissolució a d’altres socis i sòcies del Centre. La decisió haurà de ser ratificada en la següent Assemblea General que es celebri.

La Junta Directiva podrà obrir un expedient de dissolució d’una Secció quan ho cregui convenient ateses circumstàncies raonades de qualsevol ordre, incloses les econòmiques. Caldrà que informi immediatament als membres de la Secció les causes que motiven aquesta decisió, la qual haurà de ser ratificada per l’Assemblea General. En aquest cas la Secció podrà recórrer la decisió a la primera Assemblea de socis que se celebri. El debat d’aquest punt estarà inclòs en l’ordre del dia i la informació estarà a disposició dels socis durant els cinc dies anteriors a la data de l’Assemblea. En ambdós casos el responsable de la Secció podrà defensar els seus plantejaments davant l’Assemblea.

CAPÍTOL VI. EQUIPAMENTS

Article 45.

El Centre disposa dels següents espais: El Teatre de La Massa i els seus espais adjacents, inclosa la sala polivalent i el despatx del Centre; la Sala d’exposicions del Centre; el Rocòdrom“Germans Estorach” i el Cafè del Centre.

La Junta Directiva podrà organitzar funcionalment els diferents espais del Centre d’acord amb la normativa vigent i el que disposen els Estatuts, així com actualitzar els preus de lloguer de la sala per adaptar-los al mercat.

Article 46.

Cessió de la sala d’exposicions:

La sala d’exposicions pot tenir els següents criteris d’utilització i condicions:

 • 1. Cessió a tercers organismes i entitats per a la realització d’activitats puntuals conjuntes, en règim de col•laboració, pròpies de l’àmbit d’actuació del Centre:
  • – L’activitat haurà de ser aprovada per la Junta Directiva i s’inclourà en el programa d’activitats del Centre.
  • – Prèviament es pactarà la responsabilitat de la vigilància de la sala durant la durada de l’activitat.
  • – Prèviament es pactarà l’aportació de cada part en relació als costos d’inauguració, instal•lació, assegurança, vigilància i publicitat.
  • – El centre haurà de tenir un paper actiu en el procés de disseny i execució de l’activitat i s’haurà de visualitzar el logotip del Centre en tot el material i publicitat que se’n faci.
 • 2. Cessió en règim de contracte d’ús, per a la utilització de la sala de forma esporàdica per part de terceres persones, organismes o entitats:
  • a) La persona, organisme o entitat haurà de demanar la utilització de la sala, amb una antelació mínima de 30 dies, mitjançant l’imprès corresponent (annex III) on hi constarà la persona, organisme o entitat jurídica demanant, les dades de la persona responsable, l’objectiu de la utilització, la durada de l’activitat i els requeriments tècnics de la mateixa.
  • b) La petició haurà de ser acceptada explícitament per la Junta Directiva Directiva, la qual haurà d’emetre la seva opinió durant els 15 dies següents la petició.
  • c) La utilització de les instal•lacions comporta l’obligació que les persones que les utilitzin les deixin en perfectes condicions de neteja i manteniment. A efectes de cobrir possibles desperfectes s’aplicarà una fiança mínima.
  • d) Per a un millor funcionament, coordinació i manteniment de les instal•lacions, la Junta Directiva podrà elaborar una norma específica, podent variar en funció de l’activitat la quantitat de fiança.
  • e) Aniran a càrrec de la persona, persones o entitat que llogui la sala els costos d’inauguració, instal•lació i publicitat, si escau. En condicions habituals, la vigilància també estarà inclosa en el lloguer a no ser que per les característiques del contingut, la Junta expressi el contrari.
  • f) El preu de lloguer de la sala variarà segons la seva utilització sigui per un dia, sis hores o dues o menys hores. Les activitats de més d’un dia i menys de tres dies de durada, així com les de més de tres dies de durada tindran un preu diferenciat.
  • g) En cas d’activitats de caràcter personal (celebracions, exposicions…) per part de socis o sòcies de l’entitat amb un o més anys d’antiguitat, s’aplicarà un descompte del 50 %.
  • h) La publicitat relacionada amb aquestes activitats no portarà el logotip del Centre, a no ser que la Junta Directiva i l’Organitzador hagin acordat el contrari.
  • i) Per a les activitats que tinguin un possible benefici econòmic per a l’organitzador, el Centre aplicarà una comissió del 20% sobre el preu de venda dels productes venuts, així com una quantitat fixa prèvia
  • j) La Junta Directiva mantindrà en tot moment un catàleg de serveis on hi constaran les tarifes per a cada una de les possibles utilitzacions, així com les fiances a aplicar en cada cas.
  • k) Amb els usuaris de la sala s’establirà un contracte d’ús on quedaran reflectides les condicions a aplicar (annex IV)
  • Aquestes mesures tenen per objectiu cobrir les despeses de llum, vigilància, assegurança i neteja, així com reforçar la capacitat econòmica del Centre.
 • 3. Cessió a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i a d’altres institucions, d’acord amb els criteris i condicions que eventualment s’estableixin en convenis de col•laboració específics.
 • 4. Les peticions d’utilització de la sala que no s’avinguin a aquests criteris hauran de ser estudiades i resoltes per la Junta Directiva, però en cap cas les activitats podran vulnerar els principis d’independència política i institucional del Centre.

Article 47.

La Gestió del Rocòdrom “Germans Estorach” i de les seves activitats recau en la Secció de Muntanya de La Massa i es regeix pel Reglament propi aprovat per la Comissió del Rocòdrom i la Junta Directiva del Centre a l’octubre de 2017.

La cessió i l’ús de les instal•lacions del rocòdrom vindrà regulada pel conveni signat entre la Comissió del Rocòdrom i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en tant que aquest darrer n’és el propietari de l’edifici on s’ubica.

La gestió ordinària de les activitats pot ser delegada i/o subcontractada a professionals o alguna empresa externa a la Massa en tant que no sigui posible dur-la a terme amb la contribución voluntària de socis escaladors del Centre.

D’acord amb la llei vigent, els monitors d’escalada que prestin serveis a menors d’edat hauràn de disposar del corresponent Certificat del Registre Central de Delinquents Sexuals actualitzat.

CAPÍTOL VII. DEL CONSORCI

Article 48.

Els representants del Centre al Consorci de la Massa seran elegits per consens entre els membres de la Junta Directiva. En serà membre nat el president/a o la persona en la que delegui. Eventualment la Junta Directiva podrà delegar en alguna persona sòcia si ho creu oportú.


Aquest reglament va ser aprovat per l’Assemblea General extraordinària celebrada el dia 31 de maig de 2019.

Els articles a modificar son els número 2, 16, 19, 30 i 32. Les modificacions proposades estan ressaltades per facilitar la seva identificació.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS

Estatuts de “La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc“

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1.

L’Associació “La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc”, és una entitat cultural, sense afany de lucre ni caràcter polític, que té el seu origen històric en la “Societat del teatre de Vilassar”, entitat creada l’any 1880, i en la continuadora d’aquesta el “Centro Vilasanés de Socorros Mútuos”, constituït el 1889. Esdevinguda secció i filial d’aquesta entitat per creació del dia 12 d’abril del 1943. Està acollida i es regula com a entitat sense afany de lucre, d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, altra legislació aplicable, i els seus estatuts.

Article 2.

Els fins de l’associació són: l’organització d’activitats culturals, recreatives, cíviques i festives de tota mena i el foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense afany de lucre, adreçada tant als associats com al públic en general.
La seva actuació serà democràtica i amb independència política i institucional, es basarà en els principis de transparència i equitat i les seves activitats es faran d’acord amb els objectius i consignacions pressupostàries aprovats per l’Assemblea.
L’associació es dotarà de l’estructura organitzativa i funcional necessària per dur a terme els seus objectius mitjançant l’Assemblea General, la Junta Directiva, les Seccions de Socis i els Grups de Treball, podent incloure d’altres formes que d’acord amb la llei es puguin jutjar necessàries

NOVA PROPOSTA DE REDACTAT

Els fins de l’associació són:

 1. A) L’organització d’activitats culturals, educatives, recreatives, cíviques i festives de tota
 2. B) El foment i la pràctica de l’activitat esportiva.
 3. C) Promoció, difusió i ús de la llengua catalana.
 4. D) Fomentar la formació en arts escèniques i plàstiques.
 5. E) Treballar en la inclusió i igualtat de genere en tota l’activitat que desenvolupa l’Entitat.
 6. F) Fomentar i vetllar per la formació i el desenvolupament en accions pel canvi climàtic. Treballar per la conservació del medi que ens envolta i fomentar que el dia a dia de l’Entitat respecti el medi ambient.
 7. G) Vehicular tots els processos de violència masclista i assetjament sexual i vetllar perquè en l’entorn de l’entitat no sigui una pràctica impune.
 8. H) Fomentar que les activitats que es realitzin aportin benestar a les persones.

En queda exclòs tot afany de lucre

Les activitats per aconseguir aquestes finalitats s’adreçaran tant als associats com al públic en general.

La seva actuació serà democràtica i amb independència política i institucional, es basarà en els principis de transparència i equitat i les seves activitats es faran d’acord amb els objectius i consignacions pressupostàries aprovats per l’Assemblea.

L’associació es dotarà de l’estructura organitzativa i funcional necessària per dur a terme els seus objectius mitjançant l’Assemblea General, la Junta Directiva, les Seccions de Socis i els Grups de Treball, podent incloure d’altres formes que d’acord amb la llei es puguin jutjar necessàries.

Article 3.

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Vilassar de Dalt al Carrer de la Mestra Viladrosa 56.
 2. Es desenvolupen les activitats principalment en l’àmbit del municipi de Vilassar de Dalt, comarca del maresme, tot i que es poden estendre a la resta de Catalunya i a d’altres indrets.
 3. L’associació podrà establir relacions i col·laboracions amb d’altres entitats, associacions i federacions.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4.

Poden formar part de l’associació totes les persones majors d’edat que ho demanin i que estiguin interessades en les seves activitats.
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, segons la forma que estableixi el Reglament de Règim Intern, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i se li notificarà la resolució.
En cas de ser admès es donarà d’alta al llibre de socis i se li trametrà el carnet i un exemplar dels estatuts.
En la sol·licitud s’inclourà el nom i cognoms, la data de naixement, el domicili, el telèfon, l’adreça de correu electrònic i el número de compte corrent per domiciliar els pagaments. Les comunicacions als socis/es es faran per correu electrònic, o correu postal en cas de no tenir-ne.
El secretari inscriurà l’alta de soci al llibre de socis i sòcies per ordre d’alta.
La Junta Directiva inclourà a l’informe anual un resum del moviment d’altes i baixes d’associats, les quals seran ratificades per l’Assemblea General..
El socis menors d’edat podran ser-ho de forma nominal i sense dret a vot. L’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva o d’una desena part dels socis, podrà atorgar el títol de Soci/a d’Honor, a favor de persones o institucions, que per llurs mèrits o actes a favor de l’entitat, es facin mereixedores d’aquest reconeixement.

Article 5.

Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació en les activitats de l’associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part de grups de treball i de seccions de socis.
11. Posseir un exemplar dels estatuts i del reglament de règim intern.
12. Consultar els llibres de l’associació.
13. Participar en les activitats de l’associació.
14.- Proposar punt a l’ordre del dia de l’Assemblea General
15. Presentar reprovacions a la Junta

Article 6.

Per exercir els seus drets els sòcies i sòcies hauran d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions econòmiques.

Article 7.

Són deures dels membres de l’associació:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts o aprovades d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i del reglament de règim intern.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 8.

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades durant un any.
3. No complir les obligacions estatutàries o del Reglament de Règim Intern.
4. Quan el soci impedeixi o obstaculitzi deliberadament el compliment de les finalitats de l’associació.
5. Quan la seva conducta vagi en contra dels principis fonamentals de l’entitat o danyi la imatge de l’associació.
6. Quan la seva conducta, dins del centre, o en relació amb els altres socis i membres dels òrgans de govern sigui reprovable.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 9.

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
  2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
  3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 10.

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. a) Modificar els estatuts.
  b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
  c) Aprovar els objectius generals i línies d’actuació de l’associació.
  d) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
  e) Acordar la dissolució de l’associació.
  f) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
  g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  h) Aprovar el reglament de règim intern.
  i) Acordar la baixa o expulsió, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
  j) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
  k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 11.

 1. L’Assemblea General Ordinària es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i abril, ambdós inclusivament, amb el següent ordre del dia:

Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
Ratificació d’altes i baixes d’associats.
Memòria d’activitats del darrer any.
Rendició de comptes de l’exercici vençut.
Objectius i programa d’actuació per al curs present.
Renovació, si escau, dels membres de la Junta directiva.
Ratificar la creació o dissolució de seccions
Altres assumptes que proposi la Junta
Torn obert de paraules.

 1. La Junta Directiva pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari o informatiu sempre que ho consideri convenient i almenys amb 15 dies d’anticipació, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de dos mesos a comptar de la sol·licitud.

Article 12.

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern amb una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia amb els assumptes a tractar, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
  2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un correu electrònic o en cas de no tenir-lo, amb un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis i sòcies que ha de tenir l’associació.
  3. La documentació que faci referència als punts de l’ordre del dia estarà, des de la convocatòria de l’Assemblea, a la secretaria a disposició dels socis i sòcies i en el suport digital de què disposi l’entitat.
  4. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
  5. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar ell/a mateix/a i visar el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
  6. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General s’aprovarà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.

Article 13.

 1. Perquè l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària pugui considerar-se vàlidament constituïda en primera convocatòria, caldrà l’assistència de la meitat del nombre de socis i sòcies. L’Assemblea quedarà constituïda en segona convocatòria independentment del nombre de socis i sòcies presents. En l’avís de convocatòria de l’Assemblea es podrà assenyalar dia i hora per a celebració de la primera, i cas de ser necessària la segona, que podrà fer-se a partir de transcorreguda mitja hora de la fixada per la primera.
  2. Cada soci o sòcia sols pot representar a un màxim de dues persones més i les representacions han de ser sol·licitades per escrit d’acord al què estableix el Reglament de Règim Intern. Els membres de la Junta no podran exercir cap representació.
  3. El 10% dels seus membres poden demanar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. Poden fer-ho en el període de 10 dies, comptats a partir de l’endemà de l’anunci de la convocatòria, al taulell d’anuncis de l’associació o en d’altres suports digitals de què disposi l’entitat, per tal que es pugui informar als associats de l’ampliació de l’ordre del dia. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal, amb assistència de tots els membres, o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 14.

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació amb plenitud de drets i al corrent de pagament de les obligacions econòmiques.
  2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
  3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts o la dissolució de l’associació caldrà el vot favorable de les tres quartes parts dels assistents. Per a la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels presents o representats.

Article 15.

Es convocaran les eleccions un mes abans de la data de celebració. A la convocatòria s’informarà dels càrrecs que s’hagin de renovar. Les candidatures que es vulguin presentar hauran de fer-ho en el termini de 15 dies a partir de la convocatòria de les eleccions. Podran ser a tots els càrrecs a elegir o a un o diversos càrrecs. Les candidatures seran obertes, però hauran d’especificar la persona que es presenta per a cada càrrec i cada candidat sols es pot presentar a un càrrec.
La Junta Directiva proclamarà les candidatures presentades amb els requisits exigibles i trametrà als socis i sòcies una comunicació adjuntant la proposta o programa de cada candidatura.
Les candidatures proclamades que es presenten a elecció tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies.
Si es presenta una sola candidatura quedarà proclamada. Només se sotmetran a votació els càrrecs que comptin amb més d’un candidat.
Seran elegits en votació secreta els candidats que hagin obtingut, per al càrrec al qual es presentaven, el major nombre de vots presents o representats.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 16.

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació davant de tercers. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el vicepresident/a, el tresorer/a i dos vocals. La duració del càrrec és de quatre anys.
  2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats amb un mínim d’un any d’antiguitat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
  3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària. Els càrrecs s’elegiran cada dos anys per meitat, un torn el Vicepresident/a, el Secretari/a i dos vocals, i un altre torn el President/ta, el tresorer/a i un vocal.
 2. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, tot i que poden ser rescabalats de les despeses de dietes i locomocions què els comporti la seva gestió.

NOVA PROPOSTA DE REDACTAT

1.- La Junta Directiva, regeix , administra i representa l’associació  davant  de tercers. Component  aquests  òrgan el president/a, el secretari/a, el vicepresident/a, el tresorer/a i els vocals, sent aquest últims nomenats en un mínim de  2  i un màxim de 4

 1. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats amb un mínim d’un any d’antiguitat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 2. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’ha de comunicar al Registre d’Associacions mitjança un certificat emes per el secretari/a sortint amb el vistiplau del president/a sortint que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i el nou secretari/a. Els càrrecs s’elegiran cada dos anys per meitat un  torn el vicepresident/a, el secretari/a i la meitat dels vocals i un altre torn  el President/a , el Tresorer/a i l’altre meitat de vocals.
 3. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, tot i que poden ser rescabalats de les despeses de dietes i locomocions què els comporti la seva gestió

Article 17.

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits com a màxim una vegada consecutiva més. No es podrà ser membre de Junta més de vuit anys consecutius havent de transcórrer almenys dos anys per tornar a ser membre de la mateixa.
  2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  a) mort o declaració d’absència;
  b) incapacitat o inhabilitació;
  c) renúncia notificada a l’òrgan de govern;
  d) separació acordada per l’assemblea general per moció de censura, reunida amb caràcter extraordinari amb aquest punt en l’ordre del dia;
  e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 2. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir i s’han de ratificar en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Si la vacant és el President, la Junta escollirà un President provisional d’entre els seus membres. Altrament, un membre de l’associació designat per la Junta pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. Els elegits per cobrir una vacant, mantindran el càrrec pel que quedi de mandat en el càrrec corresponent. Es convocaran eleccions si per algun motiu cessa la meitat o més de la Junta Directiva.

Article 18.

 1. L’Assemblea podrà reprovar la totalitat de la Junta Directiva o algun dels seus membres. Per dur a terme el debat de reprovació ho haurà d’acordar l’Assemblea, convocant en el mateix acte l’Assemblea General extraordinària amb aquest únic punt com a ordre del dia.
  2. Es podrà convocar una Assemblea General Extraordinària per a la reprovació i separació de membres de la Junta Directiva a petició d’un 10% dels associats i associades en carta adreçada a la Junta Directiva que haurà de ser convocada en el termini d’un mes, des de la presentació de la petició, amb aquest únic punt d’ordre del dia.

Article 19.

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Sotmetre el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General i els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
  h) Supervisar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  i) Establir i dissoldre grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació.
  j) Proposar, aprovar i fer el seguiment de les seccions de socis i de les seves activitats.
  k) Nomenar els membres de la Junta Directiva que hagin de supervisar cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  l) La gestió del pressupost de l’entitat amb tots els seus recursos econòmics dels quals la Junta Directiva n’és responsable d’acord amb el que disposa el codi Civil de Catalunya.
  m) Generar i gestionar fons per a l’entitat a través d’aportacions o subvencions d’entitats públiques o privades.
  n) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 32.
  o) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  p) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan directiu de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

NOVA PROPOSTA DE REDACTAT

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Sotmetre el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General i els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
  h) Supervisar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  i) Establir i dissoldre grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació.
  j) Proposar, aprovar i fer el seguiment de les seccions de socis i de les seves activitats.
  k) Nomenar els membres de la Junta Directiva que hagin de supervisar cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  l) La gestió del pressupost de l’entitat amb tots els seus recursos econòmics dels quals la Junta Directiva n’és responsable d’acord amb el que disposa el codi Civil de Catalunya.
  m) Generar i gestionar fons per a l’entitat a través d’aportacions o subvencions d’entitats públiques o privades.
  n) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 32.
  o) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 2. p) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:

1) Subvencions o altres ajuts.

2) L’ús de locals o edificis que puguin ser utilitzats per a les activitats de l’Entitat

3) Sol·licitar crèdits, pòlisses i qualsevol altre recurs econòmics a entitats bancaries  fins a un màxim del 30 % del pressupost anual. Informant dels termes de la seva contractació en la propera Assemblea General.
q) Executar les decisions emanades de l’Assemblea General, així com les qüestions que portin causa o siguin conseqüència de les mateixes.

 1. r) Escollir d’entre seus components, les persones que representaran l’entitat dins els òrgans de Govern del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa; tanmateix aquests representants podran delegar la seva representació en un dels altres components  de la Junta Directiva: la delegació serà especifica per cada reunió, per escrit  i es comunicarà al Secretari de la Junta Directiva

Article 20.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, o a petició d’un terç dels seus membres, s’ha de reunir. La periodicitat serà la que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada mes.

Article 21.

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
  2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. La Junta Directiva podrà separar de les seves funcions a un dels seus membres si aquest falta a vuit reunions consecutives de la mateixa sense justificació.
  3. La Junta Directiva pren els acords per consens. Si hi ha desacord, per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat preval el vot del President.

Article 22.

La Junta Directiva pot encarregar tasques específiques a un associat o associada, o a un grup de treball, indicant l’objecte de la delegació i el termini d’execució.

Article 23.

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 24.

 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
  a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
  f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
  2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o pel vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. També exercirà totes aquelles funcions que li encomani la Junta Directiva.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 25.

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, així com la seva presentació a l’Assemblea General. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a.

Article 26.

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies, en el  qual hi constaran com a mínim, el nom i cognoms, domicili, data de naixement, data d’ingrés a l’entitat, telèfon i adreça de correu electrònic. El secretari/a ha d’elaborar la memòria anual.

Capítol VII. Els grups de treball i les seccions de socis

Article 27.

Els grups de treball seran establerts i dissolts per la Junta a fi i efecte de desenvolupar tasques i encàrrecs puntuals de curta durada.

Article 28.

Les seccions tenen per objectiu la promoció d’una temàtica específica entre els socis de l’entitat, així com proposar activitats externes sobre aquesta temàtica a la Junta del Centre. Les seccions són una eina per a la incorporació de nous socis i sòcies i per tant, per a l’enfortiment del Centre. Per pertànyer a una secció s’ha de ser soci o sòcia de l’associació.
Un grup no inferior de deu associats o associades podrà proposar a la Junta Directiva la creació d’una secció per dur a terme una determinada activitat que estigui d’acord amb els principis socials. En l’escrit de proposició s’hauran d’indicar els socis que en són membres, un responsable, els objectius i les activitats que volen dur a terme, d’acord amb el que defineix el Reglament de Règim Intern del Centre.
Un cop acordada la creació de la Secció els seus membres anomenaran un responsable que excepcionalment podrà ser també membre de la Junta Directiva.  Per tal d’afavorir la rotació entre els seus membres els responsables de les seccions seran renovats cada quatre anys.

Anualment, dins del primer més de cada any, cada secció presentarà a la Junta Directiva una memòria d’activitats de la Secció i les que es proposa dur a terme aquell exercici.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 29.

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres;
  b) les subvencions oficials o particulars;
  c) les donacions, les herències o els llegats;
  d) les rendes del patrimoni propi;
  e) altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 30.

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques -que s’han d’abonar per mesos, trimestres, semestres o anys, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

NOVA PROPOSTA DE REDACTAT

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques -que s’han d’abonar per mesos, trimestres, semestres o anys, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Els membres de l’associació que pertanyin a alguna secció, col·laboraran en el seu sosteniment econòmic mitjançant quotes o aportacions econòmiques  que es determinaran a l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Cada secció informarà als socis de les seves activitats, ja siguin gratuïtes o de pagament i els socis interessats hauran de realitzar les inscripcions oportunes a les activitats en les que estiguin interessats i aportar, en el seu cas, les quantitats estipulades en cada activitat per a gaudir-les

El fet de pertànyer a alguna secció i estar al corrent de pagament de la quota de secció, dona dret a gaudir de les activitats de la secció de manera preferent i a un preu mes assequible que el que no siguin membres

Article 31.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 32.

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, del tresorer/a i del secretari/ària.

Per a poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes la del tresorer/a i la del president/a o el secretari/a.

NOVA PROPOSTA DE REDACTAT

Els comptes corrents o llibretes d’estalvis oberts en establiments bancaris seran en firma mancomunada,  de tres membres de la Junta Directiva d’entre  el president/a, el vicepresident/a,  el tresorer/a i el secretari/ària.

La disposició de fons podrà fer-se amb dues signatures dels autoritzats.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 33.

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies, d’acord amb el que estableixi el Reglament de Règim Intern.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern. Deixar de pagar les quotes durant un any serà causa d’expulsió per acord de la Junta Directiva.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de deu dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de quinze dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de quinze dies. En el cas d’expulsió per manca de pagament de quotes no caldrà instruir expedient informatiu sinó que a partir de l’informe del tresorer acreditant la manca de pagament i que se l’ha avisat prèviament del fet, la Junta Directiva podrà acordar l’expulsió.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol X. La reforma dels estatuts

Article 34.

Per a la reforma dels estatuts caldrà convocar una Assemblea General Extraordinària en la que es trametrà la proposta a totes les persones associades. La proposta que serà debatuda i sotmesa a votació, serà aprovada si obté el vot favorable de les tres quartes parts dels assistents o representats.

Capítol XI. La dissolució

Article 35.

L’associació té caràcter indefinit, però pot ser dissolta per imperatiu legal o si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari, expressament per a aquest fi, amb el vot favorable de les tres quartes parts dels assistents i representats.

Article 36.

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
  2. L’Assemblea està facultada per elegir una Comissió Liquidadora sempre que ho cregui necessari.
  3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
  4. El romanent net i patrimonial que resulti de la liquidació, es lliurarà a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit d’actuació del centre i objectius similars, hagi destacat més en el suport al mateix, tenint-se en compte de forma preferent les entitats de Vilassar de Dalt o el seu Ajuntament. Si la liquidació es produeix durant el període de vigència del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa, entre La Massa, Centre de Cultura Vilassarenc i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, es farà d’acord amb el que aquest estableixi. En qualsevol dels casos, el romanent i el patrimoni liquidats s’hauran d’usar per a activitats culturals sense afany de lucre i en benefici del poble de Vilassar de Dalt..
  5. La documentació del Centre es lliurarà al Museu-Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt o a l’entitat pública que gestioni els fons documental d’aquest.
  6. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una Comissió Liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Àrees

Presidència: presidencia@lamassaccv.org

Vicepresidència: vicepresidencia@lamassaccv.org

Secretaria: secretaria@lamassaccv.org

Administració: administracio@lamassaccv.org

Comunicació: comunicacio@lamassaccv.org

Comissió per a la prevenció de l’assetjament: mhapassat@lamassaccv.org

Seccions

Gastronomia: gastronomia@lamassaccv.org

Muntanya: muntanya@lamassaccv.org

Rocòdrom: rocodrom@lamassaccv.org

Música: musica@lamassaccv.org

Ioga: ioga@lamassaccv.org

Recreació històrica: recreacio@lamassaccv.org