CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB LAMASSACCV.CAT

El lloc web www.lamassaccv.cat és propietat de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc (en endavant, La Massa CCV), amb domicili a efectes de notificacions en Mestra Viladrosa 56, 08339 Vilassar de Dalt, CIF núm. G08832503, i adreça de correu electrònic lamassa@lamassaccv.org, i mitjançant el mateix es proporciona informació sobre les seves activitats i / o serveis.

Per a l’exercici de la seva activitat, La Massa Centre de Cultura Vilassarenc està registrada amb el número 1193 de la secció 1a del Registre d Associacions de Catalunya.

L’accés i ús del lloc web atribueix a qui ho realitza la condició de “Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués íntegrament les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb les mateixes, s’haurà d’abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de la Massa CCV per part dels usuaris que accedeixin i / o naveguin per ww.lamassaccv.cat. Les presents condicions generals s’exposen en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web lamassaccv.cat, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

PRIMERA: CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

La utilització de la pàgina web de la Massa CCV és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, caldrà que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privacitat i les Condicions Generals específiques, i no és possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús de el present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

La Massa CCV prohibeix expressament:

– Realitzar accions que puguin produir al lloc web a través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de la Massa CCV o a tercers.

– Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ( “spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( “mail bombing”).

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i / o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

La Massa CCV podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per La Massa CCV, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que La Massa CCV únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

La Massa CCV es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. La Massa CCV no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en lamassaccv.cat.

A més, a través de la pàgina web lamassaccv.cat, poden posar-se a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i / o de pagament oferts per tercers aliens, els quins es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. La Massa CCV no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA: RESPONSABILITAT

La Massa CCV en cap cas serà responsable de:

– Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes demanera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

– De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

– De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.

La Massa CCV es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

La Massa CCV col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA: DRETS D’AUTOR

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web lamassaccv.cat es troba plenament protegit sota llicència Creative Commons CC BY-NC-SA. Podeu conèixer les condicions d’aquesta llicència al final d’aquesta pàgina.

La Massa CCV pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen al seu disposició en el lloc web són propietat de l’usuari qui afirma a l’enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a La Massa CCV.

CINQUENA: JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA: MISCELÀNIA

En cas que qualsevol clàusula de el present document fos declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. La Massa CCV podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de la Massa CCV.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons