Bases pel concurs de fotografia de natura 2020

Podeu veure totes les fotografies presentades a concurs en aquest enllaç

Com cada any la Secció de Muntanya de La Massa convoca un concurs de fotografia amb l’objectiu de il·lustrar el calendari del proper any i a l’hora de obrir les seves portes a la participació de tots els socis i sòcies afeccionats a la fotografia de natura.

Participants

La participació al concurs està oberta a qualsevol soci/a de La Massa CCV, independentment de la seva condició de professional o afeccionat a la fotografia.

Queden exclosos de participar els membres del jurat.

Tema

Fotografia de Natura. Això inclou paisatges, animals i plantes o detalls d’aquests. Les persones i els elements arquitectònics (pobles, ermites, castells, ponts, etc.) així com d’altres elements artificials (tendes d’acampada, material de muntanya, vehicles, etc.) es consideraran com a part integrant de la imatge, però mai el subjecte que és motiu de la fotografia.

Admissió de Fotografies

Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a La Massa CCV: muntanya@lamassaccv.org

 • No s’admetran fotografies premiades en altres concursos.
 • No s’admetran fotografies si els drets de propietat no pertanyen íntegrament al propi participant.
 • Cada concursant podrà presentar un màxim de dues fotografies.
 • Cada fotografia sols podrà estar premiada en una categoria:
  1. paisatge de Catalunya
  2. paisatge extra català
  3. fauna
  4. flora
  5. fotografia més original
  6. Millor tècnica fotogràfica (veure apartat Requisits tècnics pel que fa a les possibles manipulacions)
 • No s’admetran fotografies amb marques d’aigua ni signades.
 • Està expressament prohibit presentar a concurs fotografies de nius així com d’espècies en captivitat o en situacions controlades.
 • El concursant te la responsabilitat de complir amb la legislació nacional i internacional del país on s’ha realitzat la fotografia, seguint el Codi ètic de la Associació Catalana de Fotògrafs de Natura
 • Les fotografies presentades a concurs estaran realitzades durant els dos últims anys naturals previs a la data límit d’enviament de fotografies a l’esmentat concurs.

Requisits tècnics

 • Totes les fotografies s’han de presentar en format apaisat.
 • No s’admetran fotografies manipulades digitalment, ni viratges de color, clonacions, muntatges fotogràfics o qualsevol altre alteració que modifiqui la fotografia de com va ser realitzada. No s’entendran com a manipulacions els ajustos d’enfocament, saturació, nivells i altres ajustos necessaris en qualsevol revelat digital.
 • Les fotografies tindran les característiques de format següent:
  • Mida d’imatge mínim de 6 Mp,
  • Format JPGE o PNG de màxima qualitat.
  • S’adjuntarà un document en format “word” o “pdf” on hi haurà de constar les dades de l’autor, mail de contacte, lloc on s’ha realitzat la fotografia i un breu comentari sobre la mateixa.

Selecció i exposició de les obres

 • Els costos d’impressió i publicació virtual de les obres seleccionades aniran a càrrec de l’organització.
 • La selecció de les obres es farà de la següent manera:
  • Un jurat proposat per l’organització escollirà les sis fotografies que consideri més adequades pel calendari. Entre elles hi haurà, al menys, dues fotografies fetes a Catalunya i la fotografia que consideri més original.
  • El jurat estarà compost per 5 persones: el President de La MassaCCV, un fotògraf professional, un membre de cada secció activa de La Massa a l’hora de publicar aquestes bases (Música, Muntanya i Gastronomia).
  • Les sis fotografies restants que acompanyaran a les anteriors en el calendari seran seleccionades per votació popular.
 • Les votacions es realitzarà telemàticament. L’organització disposar els sistema adequat per a garantir-ne la seva veracitat.
 • En cas d’empat el president de La Massa disposarà del vot de qualitat i la seva decisió determinarà el resultat definitiu.
 • El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.
 • Els arxius de les obres no seleccionades seran eliminats abans de la següent edició del concurs.
 • Per a l’exposició física de les obres, si és determina que és possible fer-la, l’organització es reserva el dret a reproduir-les en la mida que consideri oportú sense modificar el format original.
 • L’autor autoritza a La Massa a publicar les fotografies seleccionades a la seva pàgina web i/o a les diferents xarxes socials de les quals n’és titular.

Data límit de participació

 • La data límit d’admissió de fotografies serà el 30 d’octubre de l’any del concurs.
 • El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia del sopar del soci i les obres s’exposaran en una galeria virtual al web lamassaccv.cat, si les mesures de seguretat determinades per Sanitat fan possible fer-ne una exposició física s’anunciaran oportunament les dates i el lloc on es farà.
 • Les fotografies quedaran exposades en aquests emplaçaments el temps que l’organització ho consideri oportú i podran ser exposades en diferents instal·lacions municipals i socials fins la propera edició.
 • Els autors de les obres seleccionades seran avisats per l’organització via telèfon, “WhatsApp” o correu electrònic.

Reconeixements

La selecció d’una obra suposa la seva incorporació al calendari que la Secció de Muntanya de La Massa CCV prepara cada any i que incorpora la relació de les seves activitats.

Drets de propietat

Els drets d’ús, difusió, distribució, divulgació, reproducció i exhibició de les obres seleccionades pertanyeran sempre als seus autors, però aquests els cedeixen a La Massa CCV per a publicacions relacionades amb el concurs. En cap cas es podran vendre, i caldrà el permís previ de l’autor per a usar-les per a altres finalitats. En els mitjans web i xarxes socials es reproduiran en baixa resolució.

Les fotografies exposades, en cas de fer-ho físicament, i no seleccionades es podran recollir durant els mes següent d’acabar l’exposició pel seu propietari o persona autoritzada (caldrà presentar document que ho acrediti). Passat aquest termini les obres quedaran en propietat de l’organització.

Protecció de dades

 • Els participant garanteixen que les dades proporcionades son verídiques.
 • Els participants autoritzen a La Massa CCV a utilitzar les dades dels participants per l’enviament de comunicacions sobre activitats, cursos i promocions que organitzi l’entitat esmentada.

Acceptació de les bases

 • El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases en la seva totalitat.